เรียนรู้ระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด สำนวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

และเรียนตัวอักษรฮิะงะนะ และตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอ่านและเขียนคำศัพท์ 

และรูปประโยคพื้นฐานได้