** ความรู้ **

1. เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งและบอกค่าประจำหลักได้
2. เขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปกระจายได้
3. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งได้
4. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและร้อยละได้
5. บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งได้
6. บวก ลบ คูณ หารทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบได้