ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผลโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  เสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสาระต่อไปนี้

อัตราส่วนและร้อยละ  อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน สัดส่วน และร้อยละ  

การวัด  ความเป็นมาของการวัด การวัดความยาว การวัดพื้นที่ การวัดปริมาตรและน้ำหนัก การวัดเวลา

          แผนภูมิรูปวงกลม  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม  การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

          การแปลงทางเรขาคณิต  การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน

          ความเท่ากันทุกประการ  ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน มุม ด้าน รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ มุม ด้าน มุม และ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน ด้าน ด้าน

         

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

          ใช้การวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย  และประเมินตามสภาพจริง  ครอบคลุมทั้งเนื้อหา  ทักษะกระบวนการและคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม