ความรู้

1. เขียน และอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง และบอกค่าประจำหลักได้

2.  เขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปกระจายได้

3.  เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งได้

4.  เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและร้อยละได้

5.  บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งได้

6. บวก ลบ คูณ หารทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบได้