ศึกษาความหมาย ความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   วิเคราะห์  วางแผน  ปฏิบัติ  เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร  เกษตรทฤษฎีใหม่  วิธีการ  ปรัชญา  การนำไปประยุกต์ใช้  การทำปุ๋ยหมัก  น้ำหมักชีวภาพ  การทำสารกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ

 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรทฤษฎีใหม่  วิธีการ ปรัชญา  การนำไปประยุกต์ใช้  การทำปุ๋ยหมัก  น้ำหมักชีวภาพ  การทำสารกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติที่เหมาะสมต่อท้องถิ่นการผลิตพืชและการเลี้ยงสัตว์เพื่อการดำรงชีวิต  การจัดการผลผลิต
          มีความรับผิดชอบ  ขยันอดทนประหยัด ซื่อสัตย์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.       นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

2.        นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของปุ๋ยหมัก  อธิบายขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักและสามารถทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรได้

3.       นักเรียนสามารถอธิบายถึงเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งทางการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้

4.       นักเรียนสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรได้อย่างเหมาะสม

5.       นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการผลิตพืชเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง

6.       นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ได้

นักเรียนสามารถอธิบายเรื่องการจัดการผลผลิตทางการเกษตร  และยกตัวอย่างวิธีการถนอมอาหารตามความคิดของตนเองมาคนละ 2 วิธี


ผัก
ขนมหวานเมืองเพชร.pptxขนมหวานเมืองเพชร.pptx