ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่ามีสัญลักษณ์อยู่มากมายแตกต่างกันที่การนำมาใช้ในวิชาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งการนำมาใช้นั้นอยู่ที่ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือโจทย์ปัญหา การเลือกนำมาใช้หากใช้สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ผิดก็ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหานั้นได้ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกด้วย