ช่างคิด เป็นรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ใช้เป็นแนวในการศึกษาและฝึกฝนทักษะด้านการใช้ภาษา