ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองพัฒนาการทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจโดยสังเขป ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี เช่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ชาวบ้านบางระจัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นผลให้พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก  และภูมิปัญญาในสมัยธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เช่น ทางด้านศิลปกรรม วรรณกรรม และการค้า โดยใช้ทักษะการอ่าน การสืบค้นข้อมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห์  การอธิบาย  การสรุปความ  การเรียงความ  เพื่อให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  เห็นความเพียรพยายามของบรรพบุรุษที่ปกป้องชาติ  ตระหนัก  และเห็นความสำคัญที่จะธำรงรักษาความเป็นไทยสืบต่อไป      

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด      ส 4.1 ป .5/1 , ป. 5/2  , ป. 5/3    ส 4.2 ป. 5/1 , ป. 5/2    ส 4.3  ป. 5/1 , ป. 5/2  , ป. 5/3