ศึกษากฎระเบียบ วิธีการใช้บริการแหล่งการเรียนรู้และห้องสมุด ลักษณะและวิธีใช้ทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าความรู้ ข้อมูล ข่าวสารโดยใช้กระบวนการศึกษา สารวจ สังเกต การใช้ห้องสมุด การอ่าน และการค้นหาสารนิเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ วิธีการแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม