การอ่านวิวิธภาษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษางานเขียนหลากหลายรูปแบบ เพื่อสังเกตและเข้าใจลักษณะของภาษาไทย สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อความคิด ความรู้สึกและจินตนาการได้ตามศักยภาพ ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณในการพิจารณา ตัดสินความควรไม่ควร และแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล ปลูกฝังให้รักการอ่าน นำไปสู่การ เรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงการใช้ทักษะทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ตามความเหมาะสม ปลูกฝังวัฒนธรรมทางภาษา ความเป็นชาติ ความเป็นคนดีของสังคมไทยและสังคมโลก