ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล  ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย  ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ  การป้องกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ทำเลที่ตั้ง  กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี  สินค้าและประชาชน ในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย 

โดยใช้วิธีการทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  วิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ  ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติรวมถึงปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี  สินค้าและประชาการ ในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย   

เพื่อให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วม  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  

ศึกษาความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ และค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม  ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ศึกษาความเป็นมา  หลักการและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  ศึกษาบทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง  ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน  และศึกษาผลของการมีกฎหมาย  เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยใช้กระบวนการศึกษา  สังเกต  วิเคราะห์  ปฏิบัติ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  เห็นความสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ปรัชญา  และของเศรษฐกิจพอเพียง  รู้จักปฏิบัติตนตามบทบาทนำหลักธรรมไปใช้ในการตัดสินใจเลือกในฐานะผู้บริโภค  เข้าใจนโยบาย  และกิจกรรมต่าง ๆ  ของรัฐ  และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

ตัวชี้วัด

ส 5.1                 ม.4-6/1 ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4

ส 5.2                 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5             

 

รวม 9 ตัวชี้วัด

 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

มาตรฐาน ส 5.1    เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา     วิเคราะห์   สรุป      และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.   ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ

—  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลและข่าวสารภูมิลักษณ์ ภูมิอากาศ และ

     ภูมิสังคมของไทย และภูมิภาคต่าง ๆ

2.   วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้     เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรม      ชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

—  ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาค

     ต่าง ๆ ของโลก

—  การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่าง  ๆ  ของโลก

—  การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก

3.   วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับ     อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย     และทวีปต่าง ๆ

—  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใน

     ประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก

4.   ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่า     เป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์และหรือ     ธรรมชาติ

—  การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก เช่น ภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง สภาพ

      อากาศแปรปรวน

 

มาตรฐาน ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม         เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1.     วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากร

       ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก

1.   สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกาย ภาพในส่วนต่าง ๆ ของโลก ที่มีผลต่อการ 

      เกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลก

2.   วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก

2.   ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาท     ขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งใน     ประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมาย     สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ     สิ่งแวดล้อม

1.   มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศและ

      นอกประเทศ

2.   บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ

     กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.   ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

—  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

4.   อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการ     สร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของ     ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก

—  การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้าง สรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของ

      ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก

5.   มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิต     ตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

      เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

—  การแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทาง การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   

      เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน