ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานที่วางแผนไว้ การเลือกซื้ออาหารสดสด อาหารแห้ง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทย การประกอบอาหารท้องถิ่น การจัดตกแต่ง และบริการอาหารที่ถูกตามหลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มการทำงานร่วมกันด้วยความเสียสละ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งแสวงหาความรู้    เพื่อนำมาประเมินผลงานและปรับปรุง นำมาเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพและสามารถสร้างอาชีพสุจริต

          ปฏิบัติการทำอาหารไทยชนิดต่าง ๆตามลชำดับขั้นตอน การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประยุกต์ รายงานความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การเลือกซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ

          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการทำงาน สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน ทำงานกลุ่มด้วยความเสียสละ ตัดสินใจแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 หม้อแกง  น้ำพริกปลาทู
ขนมหวานเมืองเพชร.pptxขนมหวานเมืองเพชร.pptx