เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางในการดำรงอยู่และปรับตนให้แก่ประชาชนในทุกระดับ เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด
   ส 3.1  ป.4/3  อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. สามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

 

สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิต เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร การใช้จ่าย