ศึกษา  เรียนรู้  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา  สรุปพุทธประวัติ  พุทธสาวก   พุทธสาวิกา ชาดก 

ศาสนิกชนตัวอย่าง  พระรัตนตรัย  ไตรสิกขาโอวาท 3  พุทธศาสนสุภาษิต  การสวดมนต์ ไหว้พระ  สรรเสริญพระรัตนตรัย  แผ่เมตตา  หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน  ประวัติศาสดา  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของ ศาสนสถาน  การแสดงความเคารพ  บำรุงรักษาศาสนสถาน  มารยาทของศาสนิกชน  และการปฏิบัติตน 

ด้าน ศาสนพิธี  ศาสนพิธีในท้องถิ่น

                                    ศึกษา  เรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยและแนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิก ผู้นำ ผู้ตามที่ดีของชุมชน  สิทธิพื้นฐานของเด็ก  วัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ  ของไทยและของจังหวัดลำพูน  ปัญหา สาเหตุ  และแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวันด้วยสันติวิธี  อำนาจอธิปไตย  ความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย  บทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน กระบวนการเลือกตั้ง   ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย

                                    ศึกษา  เรียนรู้   สินค้า  และบริการในตลาดที่มีความแตกต่างด้านราคาและคุณภาพ  ปัจจัยที่มีผล        ต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ  สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค  สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ  หลักการและวิธีการเลือกบริโภค  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ไปใช้ในการดำรงชีวิต  อาชีพ  สินค้าและบริการต่าง ๆ  ที่ผลิตในชุมชน   ความหมายความสำคัญ และประเภทอาชีพในท้องถิ่น  การพึ่งพาอาศัยด้านเศรษฐกิจ  การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  ความหมาย  ประเภท หน้าที่ของเงิน สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

                                    ศึกษา  เรียนรู้   แผนที่  ภาพถ่าย  ลักษณะทางกายภาพ  ความหมายและความสำคัญของภูมิศาสตร์ท้องถิ่น  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศจังหวัดลำพูน  ตำแหน่ง  ระยะทาง  ทรัพยากรความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ในจังหวัดลำพูน  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต  ประเภทของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  การเปลี่ยนแปลงและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล  สังเกต  จำแนก 

เปรียบเทียบ วิเคราะห์  บันทึก  อธิบาย  อภิปราย  สรุป  นำเสนอ  เข้าร่วมกิจกรรม  แสดงความเคารพ และฝึกปฏิบัติ              เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 

 

 

                                    ชื่นชม การทำความดีของตนเองและบุคคลต่าง ๆ  เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและท้องถิ่น

มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

สาระท้องถิ่น

               การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม  ประเพณี  และศาสนพิธีในท้องถิ่น  อาชีพในจังหวัดลำพูน

ลักษณะของภูมิประเทศ  ภูมิอากาศของจังหวัดลำพูน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น