คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

            ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใช้ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  เกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์  รวมทั้งช่วงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  สมัยก่อนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี  และสมัยรัตนโกสินทร์  ตัวอย่างการใช้ช่วงเวลาในเอกสารต่าง ๆ  โดยใช้ทักษะการอ่าน การสำรวจ  การวิเคราะห์  การคำนวณ  เพื่อให้ใช้ช่วงเวลาในการบอกเล่าเรื่องราวที่มีความเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาและยุคสมัยได้ถูกต้อง  และเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์

            ศึกษา ลักษณะสำคัญ และเกณฑ์การจำแนกแยกแยะประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นเป็นหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองอย่างง่าย ๆ  รวมทั้งรู้จักตัวอย่างของหลักฐานที่พบในท้องถิ่นที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นของตน โดยใช้ทักษะการสำรวจ  การวิเคราะห์  การตรวจสอบข้อมูล  การจำแนก  การตีความ  เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

            ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา  การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ชาติในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป  รู้จักอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย เช่น ทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ ตามพรลิงค์ เป็นต้น ศึกษาตัวอย่างหลักฐานประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย โดยใช้ทักษะการสำรวจ การวิเคราะห์  การตีความ  การสรุปความ  เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

            ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  พัฒนาการทางการเมือง  การปกครอง และเศรษฐกิจ ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย  เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  พระมหาธรรมราชาที่  1  (พระยาลิไทย)  และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก  โดยใช้ทักษะการอ่าน  การสำรวจ  การสืบค้น  การวิเคราะห์  การตีความ  เพื่อเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย และบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย  เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้อง  และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมือง  ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน        

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด

ส 4.1     ป. 4/1 , ป. 4/2  , ป. 4/3    ส 4.2     ป. 4/1 , ป. 4/2    ส 4.3     ป. 4/1 , ป. 4/2  , ป. 4/3