ยิ้ม ศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานของความต้องการของบุคคล  และแนวคิดในเรื่องของการนำเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับความต้องการในด้านการบริการของบุคคล  รวมทั้งศึกษาหลักในการบริการให้มีประสิทธิภาพ  เทคนิคการจูงใจลูกค้า  เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจ  และเทคนิคการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริการ ยิ้ม