ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม      เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม     การเขียนแสดงจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์    การบวก    การลบ    การคูณ    การหารจำนวนเต็ม    การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก   การลบ   การคูณ    การหารจำนวนเต็ม     การตรวจสอบคำตอบความสมเหตุสมผลที่เกิดจากการบวก   การลบ   การคูณ   การหารของจำนวนเต็ม     ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ    การคูณกับการหารจำนวนเต็ม      ความหมายและการหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม    การหา ห.ร.ม.  และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ    สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา     พื้นฐานทางเรขาคณิตเกี่ยวกับการสร้างมุม    การแบ่งส่วนของเส้นตรง     การสร้างรูปทางเรขาคณิตสองมิติ    และ สมบัติทางเรขาคณิต      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

                  โดยจัดประสบการณ์    กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ     การให้เหตุผล     การวิเคราะห์   การแก้ปัญหา   การสื่อสาร   การสื่อความหมาย และการนำเสนอ

                    เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง     รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

 

รหัสตัวชี้วัด

             ค 1.1   ม 1/ 1 ,  ค 1.1  ม 1/ 2      

ค 1.2   ม 1 / 1 ,   ค 1.2   ม 1 / 3 ,  ค 1.2   ม 1 / 4     

ค 1.4  ม 1 / 1     

ค 3.1   ม 1 / 1 ,   ค 3.1   ม 1 / 2 , ค 3.1   ม 1 / 3     

ค 5.2   ม 1 / 1   

             ค 6.1   ม 1/ 1 ,   ค 6.1  ม 1/ 2 ,  ค 6.1  ม 1/ 3   

             ค 6.1   ม 1/ 4 ,   ค 6.1  ม 1/ 5 ,  ค 6.1   ม 1/ 6