ศึกษา  วิเคราะห์  ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ  ความแตกต่างระหว่างความจริงความเท็จ  ของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  อธิบายพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

            โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า  สำรวจ  วิเคราะห์เปรียบเทียบ  สืบค้นหาข้อมูล  บันทึก สรุป  และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  ตระหนักในเรื่องของความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ส 4.1 ม.2 / 1, ส 4.1 ม.2 / 2, ส 4.1 ม.2 /3  

ส4.2 ม.2/1, ส 4.2 ม.2/2