หลักการพื้นฐานทางสรีรวิทยา หน้าที่ของโครงสร้างต่างๆ ในพืช ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืช ธาตุอาหารพืช การสังเคราะห์แสง การลำเลียง การสลายสารอาหารในระดับเซลล์ การเจริญและพัฒนาของพืช การทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่การทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบปัสสาวะ และระบบหมุนเวียนโลหิต