นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการชั่งตวงวัด มาตราส่วนเปรียบเทียบ การแปลงหน่วยนํ้าหนัก และปริมาตรในระบบต่างๆ อุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร และหลักการทำงาน บุคลากรทางด้านงานครัว การจัดการครัว การออกแบบ การจัดพื้นที่ การจัดวางอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ในครัว การทำความสะอาดด้วยวิธีต่างๆ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้พลังงาน การฝึกปฏิบัติตามกฎระเบียบของการทำงานในห้องครัวตามหลักสากล