เส้นตรงและวงกลม ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์อนุพันธ์