ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาของเซลล์ อวัยวะและระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบปกคลุมร่างกาย กระดูก กล้ามเนื้อ ประสาท ต่อมไร้ท่อ การไหลเวียน การหายใจและหลอดเลือด การย่อยอาหาร การขับถ่าย ปัสสาวะ ความสัมพันธ์ระหว่างกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยากับการประเมินภาวะโภชนาการทางการแพทย์