ต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้กับการเรียนคอมพิวเตอร์มากขึ้น