1. คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของศัตรูพืช ประเภทและชนิดของศัตรูพืช สมมุติฐานวิทยาการเกิดโรค อาการ การระบาด การวินิจฉัย หลักการควบคลุม และการป้องกันกำจัด