ต้องการใช้ในการในการทดสอบวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เละการนำไปใช้