การวาดภาพจากรูปทรงต่างๆ หุ่นนิ่ง รูปทรงจากธรรมชาติ และรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อฝึกการสังเกตเปรียบเทียบ จัดวางภาพและเข้าใจความสัมพันธ์ของเส้น โครงสร้างปริมาตร แสงเงาฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดความชานาญในการวาดภาพ การระบายสีและเทคนิคอื่นๆ ตามความเหมาะสม