การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว์ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต กำเนิดชีวิตและวิวัฒนาการ ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรม การจำแนกสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิต  และระบบนิเวศน์