หลักการ  และระเบียบวิธีวิจัย  การทำวิจัยในรูปแบบต่างๆ  และการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการวิจัย  การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี