คำอธิบายรายวิชา

         ความสำคัญของวิทยาศาสตร์การอาหาร ความต้องการอาหารของมนุษย์ ส่วนประกอบของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการที่เกิดขึ้นในระหว่างการเก็บเกี่ยว การเน่าเสียของอาหารและการควบ คุมสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์ของอาหาร การใช้วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อถนอมอาหาร การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหาร