คำอธิบายรายวิชา

เป็นรายวิชาที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ