เนื้อหารายวิชา (Course Description)

          ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยในชั้นเรียน การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิจัย