คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ น้ำและบัฟเฟอร์ภายในเซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน กรดนิวคลีอิก การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร และกระบวนการเมแทบอลิซึมเบื้องต้น ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสมบัติทางเคมีของคาร์โบไอเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และวิตามิน