การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ พระราชบัญญัติ วิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทย สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สิทธิและจรรยาบรรณของวิศวกร สิ่งที่ควรรู้ในการประกอบวิชาชีพ  ได้แก่  กฎหมายแรงงานและการประกอบอาชีพวิศวกรเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกล