คำเตือน : สงวนลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์และคุ้มครองผลิตภัณฑ์สื่อซอฟแวร์ "จุดประกายธุรกิจ SMEs" ตามกฏหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามมิให้ผู้ใดทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่ง ส่วนใดหรือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์สื่อซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทำบันทึก หรือเก็บไว้ในระบบหรือกระบวนการอื่นใดที่สามารถจะนำกลับมาใช้ได้อีก เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารฯ มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีทางกฏหมาย

หากท่านมีปัญหาหรือข้อแนะนำใดๆ โปรดติดต่อ
ส่วนบริการข้อมูล SMEs ฝ่ายพัฒนา SME และเครือข่าย 1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
โทร 0-2642-7181-200 ต่อ 2509 แฟกซ์ 0-2642-7181-200 ต่อ 2526 หรือส่งอีเมล์ไปที่ wimon@smebank.co.th