ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกาชาดก


รวมทั้งพุทธศาสนิกชน ความสำคัญ พระรัตนตรัย หลักธรรมของศาสนา การทำจิตบริสุทธิ์


พุทธศาสนาสุภาษิต การทำความดีของบุคคลในประเทศ สมาธิ การบริหารจิตเจริญปัญญา


หลักธรรมสำคัญของศาสนา ศาสนพิธี พิธีกรรม ศาสนสถาน พุทธมามกะ ศาสนิกชนที่ดี


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน วัฒนธรรม ตามกาลเวลา มารยาทไทย


การติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ผู้ผลิตผู้บริโภค


ธนาคารและรัฐบาล การใช้ทรัพยากร การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์


ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ


มีความรู้


ความเข้าใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาเห็นความสำคัญของการบริหารจิตและปฏิ


บัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ


เพื่อประโยชน์ของการผลิตสินค้าโดยใช้กระบวนการสืบเสาะ แสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูล


โดยวิธีการทางเทคโนโลยี เห็นคุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน ที่มีต่อตนเอง


ครอบครัว และต่อสังคม เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีจิตสำนึกเพื่อความยั่งยืน


มีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด และคุ้มค่า


รวมถึงเข้าใจระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต กับผู้บริโภค


ที่มีความเกี่ยวโยงกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ลักษณะของโลกทางกายภาพ


และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติโดยใช้แผนที่และเครื่อ


งมือทางภูมิศาสตร์


ในการค้นหาในปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางภายภาพที่เกิดให้เกิดการสร้างสรร


ค์วัฒนธรรมที่มีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน


รวมทั้งตระหนักถึงผลที่เกิดจากการดัดแปลง ปรับเปลี่ยนสภาพธรรมชาติในอดีตถึงปัจจุบัน