การศึกษาเกี่ยวกับสังคมมนุษย์ และวิถีชีวิตของคนในสังคมให้ท่วงทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน