การเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพ พลานมัยของนักเรียน รวมถึงพฤติกรรมด้านต่างๆ ในการพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิต