การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และกลไกในการควบคุมสมดุลของสิ่งมีชีวิต