คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แผนที่ ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง วัฒนธรรมชุมชนกับความสอดคล้องกับภูมิประเทศ