ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์และกำหนดการเชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ