การเรียนการสอนเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ หาข้อมูล จากเอกสาร ตำรา ภาษาอังกฤษและนำมาสังเคราะห์ นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ