ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ