เน้นในเรื่องพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านร่างกาย เน้นการพัฒนาในด้านการทรงตัว และการเคลื่อนไหวทำให้ร่างกายแข็งแรง

2. ด้านจิตใจ และอารมณ์ เน้นการพัฒนาในด้านการแสดงความรู้สึก และการควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม

3. ด้านสังคม เน้นการพัฒนาการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น

4. ด้านสติปัญญา เน้นให้เด็กได้รับรู้และเข้าใจสิ่งใหม่ๆ การคิด จินตนาการ ความเข้าใจ และภาษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย.pdfแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย.pdf