คำอธิบายรายวิชา

ฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม และทักษะการปฏิบัติงานด้านธุรการ คอมพิวเตอร์