สาระการเรียนรู้

การอ่าน สะกดคำ ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดถูกต้องเป็นพื้นฐานสำคัญในการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราที่พบในสาระการเรียนรู้อื่นและในชีวิตประจำวัน เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา กาและเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ มาตราตัวสะกด แม่ กง เป็นตัวสะกดมีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว คำในมาตราตัวสะกดแม่ กง เช่น กาง ชาง มั่ง นั่ง ปัง ช้าง ทาง ถาง หาฃ สั่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. นักเรียนสามารถอ่านคำที่สะกดด้วยมาตราแม่ กงได้   (K)

๒. นักเรียนสามารถเขียนคำที่สะกดด้วยมาตราแม่ กง ได้ (P)

๓. นักเรียนสามารถนำเอาคำที่สะกดมาตราแม่ กง มาเขียนประโยคได้ (A)