ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของการเลี้ยงสัตว์ สภาวการณ์การเลี้ยงสัตว์ของท้องถิ่นของ ประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจัยพื้นฐานของการเลี้ยงสัตว์ ประเภทและชนิดของพันธุ์สัตว์ เศรษฐกิจ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารสัตว์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกบวิเคราะห์ วางแผน การจัดการเลี้ยงดู โรคและ การสุขาภิบาลสัตว์ การตลาดและการจําหน่าย