คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษา และ ปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  และการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานด้านต่าง ๆ

            โดยนำทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหา  การติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน