ทิศหลักมี 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก แต่ละทิศทำมุม 90° ซึ่งกันและกัน ทิศแนวกึ่งกลางของทิศหลักมี 4 ทิศ คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

        มาตราส่วน เป็นเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างระยะห่างในแผนที่หรือภาพกับระยะห่างจริง การอ่านแผนผังต้องบอกความยาวจริง โดยคำนวณจากมาตราส่วนที่กำหนดให้ การเขียนแผนผังต้องรู้ความยาวจริง แล้วจึงกำหนดมาตราส่วนให้เหมาะสมกับความยาวจริง จากนั้นจึงคำนวณหาความยาวที่จะเขียนลงในแผนผัง
    จากทิศหลัก 4 ทิศและทิศย่อยอีก 4 ทิศ ยังมีชื่อเรียกทิศเหล่านี้อีกแบบ คือ
            ทิศเหนือ (อุดร)
            ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
            ทิศตะวันออก (บูรพา)
            ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์)
            ทิศใต้ (ทักษิณ)
            ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี)
            ทิศตะวันตก (ประจิม)
            ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ)