รายวิชานี้จะเรียนเรื่องราวที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค เพื่อประโยชน์ในการเรียนรายวิชาที่สูงขึ้นไป