Last modified Name Description
URL ภาพผู้เข้าอบรม 24-25 มี.ค.2557

ภาพผู้เข้าอบรม 24-25 มี.ค.2557

URL รูปผู้เข้าอบรม ชุดที่ 1 (4 ก.ค.2558)

รูปผู้เข้าอบรม ชุดที่

4-5 กรกฎาคม 2558

URL รูปผู้เข้าอบรมชุดที่ 2 (4 ก.ค.2558)

รูปผู้เข้าอบรมชุดที่ 2 (4 ก.ค.2558)

URL รูปผู้เข้าอบรมระยะที่ 2 - 26-27 ก.ค.2558

รูปผู้เข้าอบรมระยะที่ 2 - 26-27 ก.ค.2558

Page แจ้งปัญหา/รายงานการใช้งานของระบบ LMS.

แจ้งปัญหา/รายงานการใช้งานของระบบ  LMS. 

Page แบบประเมินบทเรียนออนไลน์เพื่อการวิจัยในชั้นเรียน

แบบประเมินบทเรียนออนไลน์เพื่อการวิจัยในชั้นเรียน

Page ตรวจสอบผลการยืนยันรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ (SPBRU) ภายใต้โครงการอบรม

ตรวจสอบผลการยืนยันรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ (SPBRU) ภายใต้โครงการอบรม